心经结缘网
标题

心经注音

guān

zàixíng
shēnluó

duō
shí

zhào
jiàn

yùn
jiē
kōngqiē

è

shè


kōng

kōng


shì
kōng

kōng

shì


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

shèshì
zhū

kōng
xiāng


shēng

miè


gòu

jìng


zēng

jiǎn

shì

kōng
zhōng
shòu
xiǎng
xíng
shí


yǎn
ěr

shé
shēn
shēng
xiāng
wèi
chùyǎn
jiè

nǎi
zhì


shí
jièmíng
míng
jìn

nǎi
zhì

lǎo
lǎo

jìn
miè
dào


zhì


suǒ


duǒ

luó

duō


xīn

guà
ài


guà
àiyǒu
kǒng


yuǎn

diān
dǎo
mèng
xiǎng

jiū
jìng
niè
pán

sān
shì
zhū


luó

duōā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zhīluó

duō

shì

shén
zhòu

shì

míng
zhòu

shì

shàng
zhòu

shì

děng
děng
zhòu

néng
chú

qiē


zhēn
shí
shuōluó

duō
zhòu


shuō
zhòu
yuē

jiē

jiēluó
jiēluó
sēng
jiē
相关推荐
热点栏目
推荐阅读
1997年4月29日出生的人五行缺 1997年4月29日出生的人五行缺

1997年4月29日出生的人五行缺什么?公历1997年4月29日...

1997年4月23日出生的人五行缺 1997年4月23日出生的人五行缺

1997年4月23日出生的人五行缺什么?公历1997年4月23日...

1997年4月5日出生的人五行缺 1997年4月5日出生的人五行缺

1997年4月5日出生的人五行缺什么?公历1997年4月5日出...

1997年5月12日出生的人五行缺 1997年5月12日出生的人五行缺

1997年5月12日出生的人五行缺什么?公历1997年5月12日...

1997年4月28日出生的人五行缺 1997年4月28日出生的人五行缺

1997年4月28日出生的人五行缺什么?公历1997年4月28日...

最新文章
惟有今宵,皓彩皆同普。 惟有今宵,皓彩皆同普。

惟有今宵,皓彩皆同普。古诗原文[挑错/完善]出自宋...

惟俭可以助廉,惟恕可以成 惟俭可以助廉,惟恕可以成

惟俭可以助廉,惟恕可以成德。...

惟将迟暮供多病,未有涓埃 惟将迟暮供多病,未有涓埃

惟将迟暮供多病,未有涓埃答圣朝。古诗原文[挑错/...

惟仁者宜在高位。不仁而在 惟仁者宜在高位。不仁而在

惟仁者宜在高位。不仁而在高位,是播其恶于众也。...

惟心会而不可口传,可神通 惟心会而不可口传,可神通

惟心会而不可口传,可神通而不可语达。古诗原文[挑...

惟君子安贫,达人知命。 惟君子安贫,达人知命。

惟君子安贫,达人知命。古诗原文[挑错/完善]惟君子...

惟智者能调,达人自玉。 惟智者能调,达人自玉。

惟智者能调,达人自玉。古诗原文[挑错/完善]惟智者...

惟天地万物父母,惟人万物 惟天地万物父母,惟人万物

惟天地万物父母,惟人万物之灵。...

惟有今宵,皓彩皆同普。_1 惟有今宵,皓彩皆同普。_1

惟有今宵,皓彩皆同普。古诗原文[挑错/完善]出自 宋...

惟有河边雁,秋来南向飞。 惟有河边雁,秋来南向飞。

惟有河边雁,秋来南向飞。古诗原文[挑错/完善]出自...

手机版 网站地图