心经结缘网
心经结缘网
瑜伽师地论全文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第八十五卷(注音)

导读:摄事分中契经事行择摄第一之一  如是已说摄异门。云何摄事。谓由三处应知摄事。一者素呾缆事。二者毗奈耶事。三者摩呾理迦事云何素呾缆事。谓由二十四处略摄一切契经。一者别解脱契经。二者事契经。三者声闻相应契经。...

瑜伽师地论第八十五卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
xíng

shè


zhī


shì

shuō
shè

mén

yún

shè
shì

wèi
yóu
sān
chù
yīng
zhī
shè
shì


zhě


lǎn
shì

èr
zhě

nài

shì

sān
zhějiā
shì
yúnlǎn
shì

wèi
yóu
èr
shí

chù
lüè
shè

qiē

jīng


zhě
bié
jiě
tuō

jīng

èr
zhě
shì

jīng

sān
zhě
shēng
wén
xiāng
yīng

jīng


zhě

chéng
xiāng
yīng

jīng


zhě
wèi
xiǎn
liǎo

lìng
xiǎn
liǎo

jīng

liù
zhě

xiǎn
liǎo

gēng
lìng
míng
jìng

jīng


zhě
xiān
shí
suǒ
zuò

jīng


zhě
chèn
zàn

jīng

jiǔ
zhě
xiǎn
shì
hēi
pǐn

jīng

shí
zhě
xiǎn
shì
bái
pǐn

jīng

shí

zhě

liǎo


jīng

shí
èr
zhě
liǎo


jīng

shí
sān
zhě

lüè
wén

guǎng
广

jīng

shí

zhě

guǎng
广
wén

lüè

jīng

shí

zhě

lüè
wén

lüè

jīng

shí
liù
zhě

guǎng
广
wén

guǎng
广

jīng

shí

zhě

shēn
wén

qiǎn

jīng

shí

zhě

qiǎn
wén

shēn

jīng

shí
jiǔ
zhě

shēn
wén

shēn

jīng

èr
shí
zhě

qiǎn
wén

qiǎn

jīng

èr
shí

zhě
yuǎn

dāng
lái
guò
shī

jīng

èr
shí
èr
zhě
yuǎn

xiàn
qián
guò
shī

jīng

èr
shí
sān
zhě
chú
qiǎn
suǒ
shēng

huò

jīng

èr
shí

zhě
wéi
lìng
zhèng

jiǔ
zhù

jīng
bié
jiě
tuō

jīng
zhě

wèi

shì
zhōng


fàn


chū

fàn

shuō
guò


bǎi

shí
xué
chù
wéi
lìng

ài
zhū
shàn
nán

jīng
qín
xiū
xué
shì

jīng
zhě

wèi

ā
zhě

āèr
zhě
zhōng
āsān
zhě
cháng
ā
zhě
zēng

ā
ā


zhě

wèi

shì
zhōng
shì
zūn
guān
dài


suǒ
huà

xuān
shuō

lái

zhū


suǒ
shuō
xiāng
yīng

yùn
jiè
chù
xiāng
yīng

yuán

shí

xiāng
yīng

niàn
zhù
zhèng
duàn
shén

gēn

jué
zhī
dào
zhī

chū

niàn
xué
zhèng
jìng
děng
xiāng
yīng

yòu


zhòng
shuō
zhòng
xiāng
yīng

hòu
jié

zhě
wéi
lìng
shèng
jiào
jiǔ
zhù

jié

tuō
nán
sòng

suí

suǒ
yīng


ān


dāng
zhī

shì

qiē
xiāng
yīng
lüè
yóu
sān
xiāng


děng
wéi
sān


shì
néng
shuō

èr
shì
suǒ
shuō

sān
shì
suǒ
wéi
shuō

ruò

lái
ruò

lái


shì
néng
shuō
suǒ
shuō

suǒ
shuō
fēn

ruò
suǒ
liǎo
zhī
ruò
néng
liǎo
zhī

shì
suǒ
shuō
yùn
liù
chù
yīn
yuán
xiāng
yīng
fēn


dào
pǐn
fēn

ruò
zhū

chú
tiān

děng
zhòng

shì
suǒ
wéi
shuō


jié

pǐn


shì

qiē

lüè
biāo

néng
shuō
suǒ
shuō

suǒ
wéi
shuō
qiē
shì
xiāng
yīng
jiào
jiān

jiū


shì

shuō
míng

ā

xiāng
yīng
jiào
xiāng
chù
zhōng
ér
shuō

shì

shuō
míng
zhōng
ā

xiāng
yīng
jiào

gēng


xiāng
guǎng
广
cháng
ér
shuō

shì

shuō
míng
cháng
ā

xiāng
yīng
jiào
gēng


èr
sān
děng
jiàn
zēng
fēn
shù
dào

ér
shuō

shì

shuō
míng
zēng

ā
shì

zhǒng
shī

zhǎn
zhuǎn
chuán
lái

jīn

yóu

dào

shì

shuō
míng
āshì
míng
shì

jīng


shí
èr
fēn
jiào
zhōng
chú
fāng
guǎng
广
fēn


míng
shēng
wén
xiāng
yīng

jīng


fāng
guǎng
广
fēn
míng

chéng
xiāng
yīng

jīng


fēn
bié


qián
yīng
zhī

shì

zhǒng

jīng

yóu

wèi
xiǎn
liǎo

lìng
xiǎn
liǎo
děng
èr
shí
zhǒng

jīngsuǒ
yīng
dāng
zhī

xiāng

cóng
shì

hòu


suǒ
shuō

zhǒng

jīng

dāng
shuō

jīngjiā

wéi

jué


lái
suǒ
shuō


lái
suǒ
chèn
suǒ
zàn
suǒ
měi
xiān
shèng

jīng
běn
míng
liǎo


shì
běn

suǒ

shè
jīngyǐn
mèi


míng
liǎoxiāng
wéi


míng
liǎo

shì

shuō
míngjiā

zǒng

tuō
nán
yuē

jiè
lüè
jiào
xiǎng
xíng

tōng
yīn
duàn
zhī

èr
pǐn
zhì
shì
zhèng

yàn
shǎo

zhù

bié

tuō
nán
yuē

jiè
shuō
qián
xíng
guān
chá
guǒ

xiāng

cháng
děng
dìng
jiè

èr
zhǒng
jiàn

yīng
dāng
zhī
fēi
duàn
fēi
cháng

rǎn
jìng

yǒu

zhǒng
suǒ
huà
yǒu
qíng

xiān
shù

xié
jiě
tuō
jiàn
suǒ

chéng
jiè


děng
wéi


wèi

xiān
yǒu
xiān
shì
xiān
shēn
xiān
suǒzhōng

tīng
wén
cháng
jiàn
zēng
shàng

zhèng

zuò

zēng
shàng
jīn
yóu

wéi
yīn
yóu

wéi
yuán

shù

xié
jiě
tuō
jiàn
suǒ

chéng
jiè


shuō
yóu
cháng
jiàn


shì
yóu
duàn
jiàn

yóu
xiàn

niè
pán
jiàn
yóu

jiā

jiàn

guǎng
广
shuō

ěr


zhōng
shì
zūn
yóu
zhǒng
zhǒng
shēng
jiě
zhì

zhǒng
zhǒng
jiè
zhì

zēng
shàngxún
qiú

xiān
shēng
jiě


hòu
jièsuǒ
yīng
wéi
diào


xié
shēng
jiě
jiè


duō
fēn
wéi
zhuǎn

zhǒng

jiào

huò
wéi

zhì
wèi
chéng
shú
zhě
lìng

zhì
chéng
shú


zhì

chéng
shú
zhě
lìng

jiě
tuō
zhū
fán
nǎo


wéi
chū
xié
jiè
yǒu
qíng

shuō
yīn
miè

xíng
miè

yóu
xíng
jìn
mén
shuō

cháng
xìng

wéi
diào


xié
shēng
jiě
jiè


wéi
suí

èr
xié
jiè
yǒu
qíng

shuō
yīn


xíng


yóu
xíng

mén
shuō

cháng
xìng

wéi
diào


xié
shēng
jiě
jiè


wéi
suí

sān
xié
jiè
yǒu
qíng

yóu
zhū
xíng

mén
zhuǎn
zhèng

jiào

wéi
diào


xié
shēng
jiě
jiè


wéi
suí


xié
jiè
yǒu
qíng

ruò

zhū
xíng


jiā

jiàn
xíng
zhě

yóu
zhū
xíng
kōng
mén
zhuǎn
zhèng

jiào

ruò

zhū
xíng


jiā

jiàn
xíng
zhě

yóu


mén
zhuǎn
zhèng

jiào

wéi
diào


xié
shēng
jiě
jièshàn
shuōlüè
yóu
sān
zhǒng

gòng
zhīgòng
wài
dào

duò
shàn
shuō
shù


zhě
xuān
shuō
zhēn
shí
jīu
jìng
jiě
tuō


èr
zhě
xuān
shuō


fāng
biàn
便


sān
zhě
xuān
shuō
suǒ
zhèng


yún

zhēn
shí
jīu
jìng
jiě
tuō

wèi

jìng
jiě
tuō


qiē
jiě
tuō


shì
jiàn
dào
guǒhòu
suǒ

shì
chū
shì
xiū
dào
guǒ


zhōng
jiàn
dào
guǒ

yóu

jìng


míng
zhēn
shí

ér
fēi
jīu
jìngqiē
jiě
tuō
yóu
yǒu
suǒ
yīng
zuò


yòu
jiě
tuō
yǒu
sān
zhǒng


shì
jiān
jiě
tuō

èr
yǒu
xué
jiě
tuō

sān

xué
jiě
tuō

shì
jiān
jiě
tuō
fēi
shì
zhēn
shí

yǒu
tuì
退
zhuǎn


yǒu
xué
jiě
tuō
suī
shì
zhēn
shí
ér
fēi
jīu
jìng

yóu
yǒu
suǒ
zuò


dāng
zhī
suǒèr
zhǒng

yún

fāng
biàn
便

wèi

zhū
xíng
zhōng


suǒ
yǒu
xìng

jìn
suǒ
yǒu
xìng
xiū

cháng
xiǎngcháng
xiū

xiǎngxiū
kōng


xiǎng

yīn
xiàn
guān
shí

yóu
zhèng
guān
chá
suǒ
zhī
jìng


huò

zhèng
jiàn

yóu

zhèng
jiàn
wéi

zhǐ


xiū
dào
wèi
zhōng
biàn

zhū
xíng
zhù
yàn

xiǎngzhù
shí
suī
yóu

xiāng
yīng
shòu

niàn

weí

xiàn
qián
jìng
míng
liǎo
xiàn
qián

ér

shēng


yóu

shēng

zēng
shàng

xíng
shíshòu
suǒ
yuán
jìng
jiè

shēng
rǎn
zhuó
qiē
suǒ
qiú
jìng
jiè

chù
zhōng


shàng


qiú

kuàng
dān
zhuó


yóu

shì
ruò
zhù
ruò
xíng


tān
chán

néng
miè
jìn

xīn
qīng
jìng
zhù

yòu
suǒ

dào


duō
xiū

wéi
yīn
yuán


yǒng


pǐn

zhòng
suí
mián

huò

zhēn
shí
jīu
jìng
jiě
tuō

dāng
zhī

shì
xīn
shàn
jiě
tuō

yúnsuǒ
zhèng

dāng
zhī
yǒu

zhǒng
xiāng

ruò

yǒu
xué
jiě
tuō
zhuǎn
shí

yóu
èr
zhǒng
xiāng

huì
chù
zhèng

wèi


jìn
zhū
è

zhōng
suǒ
shēng
zhū
xíng

yòu


jìn
chú


shēng
èr
shēng

shēng
suǒ

hòu
yǒu
suǒ
shēng
zhū
xíng

yòu


zhù
néng
jīu
jìng
jìn

tuì
退
zhuǎn
dào

ruò


xué
jiě
tuō
zhuǎn
shí


yóu

shì
èr
zhǒng
xiāng


huì
chù
zhèng

wèi


zuò
wéi
duànqiē
fán
nǎo
suǒ
yīng
xué
shì


jīn
shàngshēng
zài

kuàng
èr
kuàng


yòu
suí
suǒ


néng
wéi


shí

bié


shì
míng
wéi


suǒ
zhèng
jiě
tuō
yǒu
èr
zhǒng
qián
xíngzhě
jiàn
qián
xíng


èr
zhě
dào
guǒ
qián
xíng


jiàn
qián
xíng

zhě
wèi
yóu
jiě
tuō


fāng
biàn
便


suǒ
zhèng
zēng
shàngcóng

yán
yīn

wén

xiū
suǒ
chéng
miào
shànzuò


wèi

zhèng
xìng

shēng

néng

zhèng
xìng

shēngshí
jiàn
chū
shì
zhèng
jiàn

dào
guǒ
qián
xíng

zhě

wèi


shì
zhèng
jiàn
suǒ

zhèng

weí
děng

huò
tóng
shí
shēng
huò
hòu
shí
shēng

dào
qián
xíng


wéi
duàn
suǒ

zhū
fán
nǎowéi

zhèng

suǒ
wèi

jiě
tuō


yīng
guān
chá

shì

wèi

zhū
xíng
zhōng
ài
wèi
guò
huàn
chū

guān
chá


wén
jiàn
dào
xiū
dào
guān
chá


zhū
xíng
zhōng
guān
chá
ài
wèi
shí

néng
shàn
tōng

zhū
xíng
ài
wèi
suǒ
yǒu

xiāngzhū
xíng
guān
chá
guò
huàn
shí

néng
shàn
liǎo
zhī
sān
shòu
fēn
wèi
guò
huàn
gòng
xiāng

wèi

shì
zhōng
shèn
shǎo
ài
wèi
duō
zhū
guò
huàn


shì
liǎo
zhī
ài
wèi
rǎn
zhuó
duō
zhū
guò
huàn
gòng
xiāng

yīng


suǒ
ài
wèi

qiē
xíng
zhōng

suí
suǒ
shēng


tān
fán
nǎo


néng
chú
qiǎn
zhì

duàn
shè
tān

xiàn
xíng


shuō
míng
wéi
duàn
fēi
yǒngmíng
wéi
duàn

yòu


shì
xīn
wèi
jiě
tuō

ruò

suí
mián
jīu
jìng
chāo
yuè

nǎi
yǒng


xīn

jiě
tuō

shì
míng

mén
guān
chá
chà
bié

yòu
xiū
xíng
zhě


zhū
xíng
zhèng
guān
chá
shí

xiān

wén
suǒ
chéng
huì

āliǎo
zhī
zhū
xíng

shì

cháng


cháng

kōng

suí
shèng
jiào

shì
shēng
jiě

shì
tōngtōng
tuī

xiāng
yīng

weí
suǒ
chéng
wēi

zuò

jìng

shí
liǎo
zhī


yóu

shì
tōng

liǎo
zhī
zēng
shàng

xiāng
yīng
fán
nǎo
xiàn
xíng
xiàn


dāng
lái
suǒ
yǒu
guò
huàn

shí
guān
chá

yóuwéi

zhǐ


shè

shēng

ér

shí
zhuó


néng
shèyóu

shì
tōng

liǎo
zhī
duō
xiūnéng

zhèng
xìng

shēngzhèng
xìng

shēng


yóu
xiū
dào

jiàn

zhūyóu


jiàn
dào
èr
zhǒngsuí

suǒ
yīng
duàn
zhū
fán
nǎo

wèi

xiàn
xíng
duàn
fēn
duàn


yóu
xiū
dào

jīu
jìng
shì
yóu
qián
èr
zhǒng
jiàn


tān

yóu
xiū
dào

xīn

jiě
tuō


yǒu
èr
zhǒng
fán
nǎo
duàn
guǒ


miè
guǒ


zhě
jiàn
suǒ
duàn
guǒ

yóu
zhèngnéng

liǎo
zhī


yǒng
jìn

luò
jiā
bàng
shēng
è
饿
guǐ


jīn
zhèng


liú

tuì
退
duò


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

èr
zhě
xiū
suǒ
duàn
guǒ

yóu
zhèngnéng

liǎo
zhī


zuì
hòu
shēn
zàn
shí
zhī
chí


èr
yǒu
děng
yǒng


zhuǎn


yǒu
èr
zhǒng

miè


zhě
xiàn
zài
wéi
yīn
wèi
lái

miè

èr
zhě
guò

wéi
yīn
xiàn
zài

miè


yǒu
èr
zhǒng

miè


zhě
xīn

miè

èr
zhě
shēn

miè


yǒu
èr
zhǒng

miè


zhě
huài
miè

èr
zhě
xíng


miè


yǒu
èr
zhǒng

miè


zhě
fēi
ài

guǒ

miè

èr
zhě

ài

guǒ

miè


yǒu
shǎo
fēn

jiàn


zhū
shèngsuī

chāo
guò
zhū
è
dào

suǒ
yǒu

wèi

yóu
wèi
yǒng
jìn

qiē
jiéxīn
yóu
yǒu

dāng
lái
shì
gòng
zhū

shēng
shēng
lǎowéi
duànér
néng


měngnǎi
zhì
zhèng
niàn


fàng


qín
xiū
guān
xíngyǒu
èr
zhǒng


zhī
xiāng


děng
wéi
èr


zhě

suǒ
yīng
qiú


shí
zhī

èr
zhě
fēi
suǒ
yīng
qiú
ér
fǎn
shēngděng
míng
wéi
shì
suǒ
yīng
qiú

suǒ
wèi
niè
pán
zhū
xíng
yǒng
miè

ér
zhūdāng
lái
shì
zhū
xíng

shēng

dōu

zhū
xíng
shēng

wéi
yǒu
xīn


yóu
shì
yīn
yuán

suǒ
yīng
qiú

zhū
xíng
shēng
suǒ
yǒu
zhòng
shí
zhī


děng
míng
wéi
fēi
suǒ
yīng
qiú
ér
fǎn
shēng


fēi
suǒ
qiú
zhě

wèi
lǎo
bìng


fēi
ài

huì

suǒ
ài
bié


suǒ

kuì

chóu
tàn
yōu


zhǒng
zhǒng

nǎo
shì
zhū
xíng
shēng


fǎn
shēng
xīnshēng
wéi
běn

qiē
xíng
zhōng

shēn


zhuó


shēng
wéi
běn
suǒ
yǒu
zhū


zào
zuòyóu
shì
yīn
yuán

yǒu
shēng


shēng
wéi
běn
lǎo
bìng

děng
zhòng

chà
biéjiě
tuō


shì
míng
wéi
fēi
suǒ
yīng
qiú
ér
fǎn
shēng
zhū
xíng
zhōng
yǒu

jué
dìngcháng
jué
dìng

èr

jué
dìng

sān
kōng
jué
dìng
jué
dìng

yún

zhū
xíng

cháng
jué
dìng

yóu
sān
zhǒng
xiāng
dāng
zhī
guò

wèi
lái
zhū
xíng
shàng
dìng

cháng


kuàng
xiàn
zài


děng
wéi
sān

wèi
xiān

ér
yǒu


xiān
yǒu
ér
jìn
xiāng
yīng


ruò
wèi
lái
xíng
xiān
suǒ
wèi
yǒu
dìng
fēi
yǒu
zhě

shì

yīng
fēi
xiān

ér
yǒu


shì
yīng
fēi

cháng
jué
dìng

yóu

xiān
shí
shī
shè
fēi
yǒu

fēi
yǒu
wéi
xiān

hòu
shí
fāng
yǒu

shì

wèi
lái
zhū
xíng

cháng
jué
dìng

ruò
xiàn
zài
cóng
yuán
xíng
shēng

jué
dìng
yǒu
zhě

shì

yīng
fēi
xiān
yǒu
ér


wèi
lái
zhū
xíng
biàn
便
yīng
fēi
shì

cháng
jué
dìng

xiàn
zài
zhū
xíng

yīngjìn
xiāng
yīng

yóu
xiàn
zài
xíng
cóng
yuán
shēng

fēi
jué
dìng
yǒu


yǒu
wéi
xiān
shī
shè
fēi
yǒu

shì

guò

zhū
xíng

cháng
jué
dìng


shì
xiàn
zài
zhū
xíng

yīn
wèi
lái
xíng
xiān

ér
yǒu

yīn
guò

xíng
xiān
yǒu
ér


yóu

shī
shè

jìn
xiāng
yīng

shì

shuō
yán
dāng
zhī

lái
zhū
xíng

cháng
xìng
shàng
jué
dìng


kuàng
xiàn
zài

shì
míng
zhū
xíng

cháng
jué
dìng

yún

zhū
xíng

xìng
jué
dìng

wèi

lái
zhū
xíng
shàng
shì
shēng
děng
kuàng
xiàn
zài

suǒ

zhě


guò

zhū
xíng
shì
wèi
lái
zhū
xíng
shì
wèi
zhì


xiàn
zài
zhū
xíng
shì
xiàn
qián


shì
míng
zhū
xíng

xìng
jué
dìng

yún

zhū
xíng
kōng
xìng
jué
dìng

wèi

lái
zhū
xíng
shàng
dìng
kōng
xìng


kuàng
xiàn
zài

suǒ

zhě


wèi
lái
zhū
xíng

xìng
wèi
yǒu

yóu


kōng

guò

zhū
xíng

xìng

miè

yóu


kōng

xiàn
zài
zhū
xíng
suī
yǒu
wèi
miè


shēng

xìng
suǒ
yuǎn


yóu


kōng

shì
míng
zhū
xíng
kōng
xìng
jué
dìng

yún

zhū
xíng


jué
dìng

wèi

lái
zhū
xíng
shàng
dìng
kuàng
xiàn
zài

suǒ

zhě


wèi
lái
zhū
xíng
fēi

zhī
xiāng

wèi
xiàn
qián


guò

zhū
xíng
fēi

zhī
xiāng


yuèxiàn
zài
zhū
xíng
fēi

zhī
xiāng

zhèng
xiàn
qián


shì
míng
zhū
xíng


jué
dìng

yòu
yóu
èr
xiāng
dāng
zhī
zhū
xíng
jué
dìng

cháng


yóu
guò

shì

miè
huài


èr
yóu
wèi
lái
xiàn
zài
shì
shì
yīng
miè
huàiyòu
yóu
èr
xiāng
dāng
zhī
zhū
xíng
jué
dìng
shìshì
shēng
děng
èr
shì
sān

xìngzhū

xiāng

qián
yīng
zhī

yòu
yóu
èr
xiāng
dāng
zhī
zhū
xíng
jué
dìng
shì
kōngjìng

xìng
kōng


èr
hòu
fāng

xìng
kōngjìng

xìng
kōng
zhě

wèi
zhū
xíng
zhōng


suǒ
xìng

jìng
kōng


hòu
fāng

xìng
kōng
zhě

wèi


duàn

qiē
fán
nǎo
xīn
jiě
tuō
zhōng


qiē
fán
nǎo
jiē

kōng


yòu
yóu
èr
xiāng
dāng
zhī
zhū
xíng
jué
dìng
zhū
xíng
zhǒng
zhǒng
wài
xìng


èr
zhū
xíng
cóng
zhòng
yuán
shēng


zàiyóu
shí
xiāng
dāng
zhī
zhū
xíng

xiāng
jué
dìng

wèi
yóu
bài
huài

biàn


bié

xiāng

yīng

xìng
xiāng


fēi
ān
yǐn
xiāng

yīng
yuǎnxiāng
xiāngshì
děng
xiāng


qián
shēng
wén


guǎng
广
fēn
biéchū
shì
dào
zuò

xiū
zhōng

yǒupǐn
jiè


zhě
duàn
jiè

èr
zhě


jiè

sān
zhě
miè
jiè


zhě
yǒu


niè
pán
jiè


zhěniè
pán
jiè

wèi
jiàn
dào
suǒ
duàn
zhū
xíng
duàn


míng
wéi
duàn
jiè

xiū
dào
suǒ
duàn
zhū
xíng
duàn


míng


jièwéi
yǒu
míng
yǒu


niè
pán
jièmiè


míng
wéi
miè
jiè


míngniè
pán
jiè
jiè
yóu

qiē
xíng
yǒng

jìng


míng
zhū
xíng
zhǐ

yóu


suǒ

màn
zhí
zhuósuí
mián
jiē
yuǎnshuō
míng
wéi
kōng

yóu

qiē
xiāng
jiē
yuǎnmíng

suǒduàn
jiè
zhōng


qiē
suí
shùn
yǒu
lòu

shàng
suǒ
yǒu
tān
ài
jiē
yuǎnmíng
wéi
ài
jìn
jiè
suǒ
yǒu

tān

jiē
yuǎnmíng
wéi
miè
jiè
zhōng


yǒu

niè
pán
jiè
zhōngsuǒ
yīng
jiē
yǒng
miè


jiē

jìng


suíshuō
míng
wéi
miè


míng
niè
pán

yòu

duàn
jiè
wèi

wéi

qín
xiūmíng

zhū
xíng
xiū
yàn
jiè
wèi

wéi

qín
xiūmíng

zhū
xíng
xiū
miè
jiè
wèi

wéi

qín
xiūmíng

zhū
xíng
xiū
miè


wéi
xīn
jiě
tuō
qín
xiū

zhě

yǒu
èr
zhǒng
jiànzhì
jiàn


èr
zhì
guǒ
jiàn


yún

zhì
jiàn


wèi

zhū
xíng
zhōng
xiān


cháng
zhì

yóushēng
miè
dào
hòu


shēng
xiāng
yīng
xíng

guān
wéi
shēng

lǎo

nǎi
zhì
yōu


nǎo
děng


yóu
shì
yīn
yuán

qiē
jiē

xiān

cháng
zhì
shēng
hòu

zhì

yòu

zhū
xíng
yóu
shì
shēng

nǎi
zhì
shì

nǎo
shì

shēng
yuán


zhǎn
zhuǎn
liú
zhuǎn
zài
xíng
xiāng
dào
yǒu

xiān

zhì
shēng
hòu


zhì


shì
guān

cháng
shì
míng
zhì
jiàn


yún

zhì
guǒ
jiàn


wèi
yàn


jiě
tuō
biàn
jiě
tuō

yún

yàn

wèi
yǒu
duì
zhì
xiàn
qiányàn

xiǎng
lìng
zhū
fán
nǎo


xiàn
xíng

yún
wèi
yóu
xiū

yàn
xīn


suī

duì
zhì

zuò


weí

rán


qiē
rǎn
ài
shì
jìng
tān

xiàn
xíng


yóu

duàn
zēng
shàngyún

jiě
tuō

wèi
duàn
duì
zhì

duō
xiūyǒng

suí
mián


shì
míng
yàn


jiě
tuō


chà
bié


yǒu
chà
bié

wèi

yàn
wèi
duàn
jiè

chéng
mǎn


míng
yànzhǐ
yàn
chú
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chùxià
shí

shī
shè


wèi


míng
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chùshí

shī
shè
jiě
tuō
wèi


míng
jiě
tuō

shì
míng
yàn


jiě
tuō

èr
chà
bié

yún

biàn
jiě
tuō

wèi
yóu

shì
fán
nǎo

rǎn
jiě
tuō


shēng
děng
zhū


rǎn


jiě
tuō

shì
míng
biàn
jiě
tuō


shì
yóu
zhì
zēng
shàng
zhū
xíng
zhōng

yàn

yóu

yàn


yóu


jiě
tuō

biàn
jiě
tuō


shì
míng
wéi
zhì
guǒ
jiànzhōng

yǒu

zhǒng
xié
zhí


děng
wéijiàn
xié
zhí

èr
màn
xié
zhí

sān


xié
zhíjiào
xié
zhí

jiàn
xié
zhí
zhě

wèi

zhū
xíng
zhōng
zhí


suǒ

màn
xié
zhí
zhě

wèi

zhū
xíng
zhōng


màn

zhí
qián
jiàn
xié
zhí
zhàng

xiàn
guān

hòu

màn
xié
zhí
zhàng
xiū
suǒ
duàn
fán
nǎo
děng
duànxié
zhí
zhě

wèi

chù
kōng
xián

zhèng
fēn
bié
wéi

zhǐ


zhí
yǒu
shí

huò
jiàn
xié
zhí

huò
màn
xié
zhí


jiào
xié
zhí
zhě

wèi
yóu

jiào

xié
zhí
zhuó

wèi

shì


shì

suǒ

màn
xíng
zhuǎn

yòu
zhèng
fēn
bié

zhí


suǒ

míng

xié
zhí


míng
fēi

jiào
xié
zhí


shì

qiē
xié
zhí
yǒng
duàn

dāng
zhī
shì
míng
zhì
guǒ


yóu
sān
zhǒng
xiāng
yīng
zhī
zhū
xíng
fēi
duàn
fēi
cháng


děng
wéi
sān
zhù
xíng
wéi
yīn


èr
shēng


zhù
yīn


sān
wèi
lái
zhū
xíng
yīn
xìng
mièzhōng
zhū
xíng
yīn

cháng


shēng

zhù
yīn

dāng
zhī
zhū
xíng
fēi
cháng

néng
shēng
wèi
lái
zhū
xíng

xiàn
zài
yīn
xìng
miè


dāng
zhī
zhū
xíng
fēi
duàn


yǒu

yuán

néng
lìng
zhū
xíng
zhǎn
zhuǎn
liú
zhuǎn


děng
wéiyīn
yuán

èr
děng

jiān
yuán

sān
suǒ
yuán
yuán


zēng
shàng
yuán
yuán
lüè
yǒu
èr
zhǒng


yīn

èr
yuán

yīn
wéi
yīn
yuán


sān
wéi
yuán

yòu
yīn
yuán
zhě

wèi
zhū
xíng
zhǒng


děng

jiān
yuán
zhě

wèi
qián
liù
shí
děng

xiāng
yīng

děng

jiān
miè

hòu
liù
shí
děng

xiāng
yīng

děng

jiān
shēng

suǒ
yuán
yuán
zhě

wèi

shí
shēn
děng


bié
jìng
wéi
suǒ
yuán


liù
shí
shēn
děng


qiē

wéi
suǒ
yuán

zēng
shàng
yuán
zhě

wèi

shí
děng

yǎn
děng

bié
suǒ

wéi
zēng
shàng
yuán


néng
shēng
zuò

děng
wéi
zēng
shàng
yuán


shí
shēn
děngzhǒng
shēn

néng
shēng
zuò

děng
wéi
zēng
shàng
yuán

yòu
xiān
suǒ
zào

wàng
suǒ
shēng
ài
fēi
ài
guǒ

dāng
zhī

shì
zēng
shàng
yuán


shì

liáng
wàng
dào
dào
wàng

niè
pán

dāng
zhī

shì
zēng
shàng
yuán
shè


yóu
sān
zhǒng
shì
èr
zhǒng
xiāng
yīng

dāng
guān
chá

rǎn
qīng
jìng

yún

yóu
sān
zhǒng
shì
guān
chá

qiē

rǎn
qīng
jìng


zhě

zhū
xíng
zhōng
guān
chá

rǎn
yīn
yuán

wèi
guān

ài
wèi
wéi
ài
wèi


èr
zhě

zhū
xíng
zhōng
guān
chá
qīng
jìng
yīn
yuán

wèi
guān

guò
huàn
wéi
guò
huàn


sān
zhě

zhū
xíng
zhōng
guān
chá
qīng
jìng

wèi
guān

chū

wéi
chū
shì

qiē
zǒng
lüè
wéi


míng
yóu
sān
shì
guān
chá

qiē

rǎn
qīng
jìng

yún

yóu
èr
zhǒng
xiāng
guān
chá

qiē

rǎn
qīng
jìng


zhě
yóu

suǒ
yǒu
xìng


èr
zhě
yóu
jìn
suǒ
yǒu
xìngsuǒ
yǒu
xìng
zhě

wèi

zhū
xíng
zhōng
ruò
ài
wèi
ruò
guò
huàn
ruò
chū


jìn
suǒ
yǒu
xìng
zhě

wèi

zhū
xíng
zhōng
jìn
suǒ
yǒu
ài
wèi

jìn
suǒ
yǒu
guò
huàn

jìn
suǒ
yǒu
chūzhōng
guān
chá
zhū
xíng
wéi
yuán
shēng

shēng


shì
míng


ài
wèi

yòu

ài
wèi

wéi
xiá
xiǎo


shì
yóu
èr
zhǒng
xiāng

guān
chá

suǒ
yǒu
xìng
suǒ
yǒu
ài
wèi

yòu
guān
chá
zhū
xíng
shì

cháng

biàn
huài
zhī


shì
míng


guò
huàn

yòu

guò
huàn

wéi
guǎng
广shì
yóu
èr
zhǒng
xiāng

guān
chá

suǒ
yǒu
xìng
suǒ
wèi
guò
huàn

yòu

guān
chá

zhū
xíng
zhōng

tān
miè


tān
duàn


tān
chū

shì
míng


chū


yòu

chū


jìng

shàng

jìng
ān
yǐn


shì
yóu
èr
zhǒng
xiāng
guān
chá

suǒ
yǒu
xìng
suǒ
wèi
chū

yòu


ài
wèi


guò
huàn


chūzhū
xíng
zhōng
ruò
guò

ruò
wèi
lái
ruò
xiàn
zài

ruò

ruò
wài

ruò

ruò


ruò
liè
ruò
shēng

ruò
yuǎn
ruò
jìn

shěn

guān
chá

dāng
zhī
shì
míng


guān
chá

suǒ
yǒu
xìng
suǒ
wèi
ài
wèi
guò
huàn
chū


yòu
wéi
liǎo
zhī

shì
sān
shì

xìng
shì
yǒu

yīng
zhī
sān
zhǒng
yǒu
qíng
zhòng
biézhū

rǎn
zhuó
zhòng

èr

zhū

yuǎn

zhòng

sān

zhūzhòngsān
chù

yǒu
sān
zhǒng
shì
jiān

chī

wèi
ruò
tiān
shì
jiān

ruò
shā
mén

luó
mén

ruò
zhū
tiān
rén


shì
sān
zhǒng
shì
jiān

yóu
sān
yīn
yuán
yīng
zhī
ānyóuzài

jìng

zài


wèi
ruò

ruò
fàn
shì
jiān

èr
yóu
qín
xiū


yīn


wèi
ruò
shā
mén

luó
mén

sān

zhǒng
zhǒng

yīn
guǒ


wèi
ruò
zhū
tiān
rén

yòu


sān
chù
suí

suǒ
yīng
néng
duàn
zuò
zhèng

yǒu
èr
zhǒng
dào


dǎo
xīn

wèi


jiànshàng
xiū
dào
duō
xiū

zhù

yòu

èr
zhǒng
dào
yǒu

zhǒng
xiāng
xīn
jiě
tuō
guǒ


tān
tián

jiě
tuō
xiāng

èr

tān
miè
duàn
chū

xiāng

sān
jiǔ
jié


xiāng


shēng
děng
zhū

jiě
tuō
xiāng


zhōng
qián
sān
xiāng

xiǎn
shì
yīn
chù
fán
nǎo
jiě
tuō

hòu

xiāng

xiǎn
shì
guǒ
chù
zhū

jiě
tuō
zhōng


yǒu
rén
chù
zài
líng

wéi
zhǒng
zhǒng

zhī
suǒsuǒ
wèi
huò

huò
suǒ
huò
tiě

yòu
zhì

rén
lìng

fáng
shǒu

huò
shè
yǒu

cóng
yōu
zhí
chù
táo
zhì
yuǎn
suǒ

huán
zhí
jiāng
lái

huò
yǒu
shàng

lìng

zhuǎn
dòng

kuàng

táo


huò
yǒu
ān
zhì
guǎng
广

wēi
miào
zhǒng
zhǒng

ài
suǒ

miào


zài
yōu
zhí
chù
lìng


rán
xīn
shēng

zhuó


táoshì

rén
wéi

qiē
zhǒng

zhī
suǒ


wéi
shàn
fāng
biàn
便
shǒu
zhī
suǒ
shǒu

wéi
zuì
jiān
láo

zhī
suǒwéi
yuàn
jiā
suí

jiā
hài

suǒ
wèi

pāi
huò

jiě


huò
jiā
zhàng
chuí
huò
zǒng
duàn
mìng

ruò
yǒu
néng
tuō
shì


zhě

nǎi

míng
wéi
cóng

qiē

ér

jiě
tuō


shì


sān
chù
shì
jiān

chī
yǒu
qíng
wéi
zhǒng
zhǒng

suǒ


zhě

dāng
zhī


tān
tián
chīshǒu
jìn
zhězhèng
xún


wèi
yǒng

fán
nǎo
suí
mián


zhèng
xún


shàng

lìng
dòng

kuàngér
yuǎn
táo


fán
nǎo
suí
mián
wèi
yǒngsuī
shì
jiān
dào
fāng
biàn
便
táo

yuǎn
zhì
yǒu
dǐng


zhí
jiāng
huán


ài
miào


zhī
jiǔ
jié

yóu

jié

lìng

shēng


rán

zhuójiě
tuō
shì
wéi
zhǒng
zhǒng


suǒshàn
fāng
biàn
便

zhī
suǒzuì
jiān
láo

zhī
suǒ


yuàn
suí

suǒ


shēng
děng

ér
jiā
hài
zhī

ruò
néng
cóng


zhǒng


shàn
jiě
tuō
zhě

nǎi

míng
wéi
cóng

qiē

ér

jiě
tuō
tuō
nán
yuē

lüè
jiào
jiào
guǒ
zhōng
duò
shù
sān
biàn
zhì
duàn

jiě
tuō

jiàn
màn

rǎn
jìng
shuō

yuǎnsān
yuán
mǎn

yóu
sān
yīn
yuán

yǒu
zhū
shēng
wén

wǎng

shī
suǒ

qǐng
lüè
jiào
shòu


děng
wéi
sān

wèi
wéi
duō
wén
wéi
jīu
jìng
zhě


zhū

xíng
ér
yàn
bèi
zhě

shēng

shì
jiě

dàn
lüè
wénjiè
duō
wén

wéi
jīu
jìng

yào
xiū
zhèng
xíng
wéi
zhēn
shí


yòu

shè
duō
wén
jīu
jìngyòu
yǒu

wèi

suǒ

mén
duō
suǒ
zuò
zhě

wéi
shàn
fāng
biàn
便
ér
huò
yǒu
duō

shàn
tīng
shànzuò
shì
niànduō


shàn
tīng


ruò

jīn
zhě
jìn

tīng

suǒ

zhū


wéi

zhǐ


zhù
xīn
jìng

jiě
tuō
jìng


xīn
zhě

jiāng

lìng

zuò

sǎn
luàn

ruò
ěr
zhù
xīn
shàng

néngkuàng
jiě
tuō

yòu


shì
suǒ
wén
suǒ


qiē

zhōngjué
dìng

dāng


zhě

zhèng
tōng
huì

dāng


zhě


chū


dāng
yuán

jìng
ér

zhù
xīn

dāng
yuán

jìng
ér

jiě
tuō
shì


jué
dìng

ruò


shī
huò
zhòng
suǒ
shí

lái


xiàn
qián

jiàn

biàn
便

wǎng

qǐng
lüè
jiào
shòu


dāng
zhī
zhèng
jiào
shòu
yǒu

zhǒng


guǒ


wèi
wéi

chū
jiāchū
jiā


xíng
xiāngshì

chù
shè

shàng


xiàn
ránzhèngyǒu
liù
zhǒng


wèi
guòxiàn
zàidiàodiàotóng
fēntóng
fēn


guò


zhě

wèi
guò

zhū
xíng
méi

nǎi
zhì
mìng
gēn
mièxiàn
zài

zhě

wèi
xiàn
zài
zhū
xíng
méi

nǎi
zhì
mìng
gēn
miè
diào


zhě

wèi

guò

shì

diàoyǒu
suí
mián
xíng
zhǎn
zhuǎn
suí
mián

shì

shuō
yán
shì

suí
mián

ér
mìng
zhōngxiàn
zài
shì
jié
shēng
xiāng


yǒu
suí
mián
xíng
suǒ
shèér

shēngxiàn
zài
shì
nǎi
zhì
shòu
寿
jìnshì


diàoguǎng
广
shuō
nǎi
zhì

ér
mìng
zhōng


wèi
lái
shēng


yòu
néng
shè

yǒu
suí
mián
xíng

yóu
shèwéi
yīn


biàn
便
wéi
shēng
děng
zhòng

suǒwéi
tān
děng


suǒ


diào


zhě

wèi

xiàn
zài
shì

diàoyǒu
suí
mián

ér
mìng
zhōng


wèi
lái
shēng
shè

yǒu
suí
mián
xíng


shèwéi
yīn


jiě
tuō
shēng
děng
zhòng

chà
biéjiě
tuō
tān
děngtóng
fēn

zhě

wèi

guò


diào


zēng
shè
shēn
mìng


xiàn
zài
shìshì
ér
shè
shēn
mìng

dāng
zhī


míng
tóng
fēn


míng
xiāngmíng
suí
shùn


ruò

guò


diào


shè
shēn
mìngxiàn
zài
shì

diào


ér
shè
shēn
mìng

dāng
zhī

míng

tóng
fēn


xiāngsuí
shùn


ruò

xiàn
zài
yǒu
suí
mián
xíng
zhǎn
zhuǎn
suí
mián

ér
mìng
zhōng
shí

guòmíng
tóng
fēn


suí
shùn
guò

ér
mìng
zhōng
shí


néng
shè

dāng
suǒ
jié
shēng
wèi
lái
xiāng

tóng
fēn
zhū
xíng

yòu

liù
zhǒng

dāng
zhī
yǒu
èr
zhǒng
xiāng

wèi
zhū
xíng
liú
zhuǎn
guò
huàn
xiāng


zhū
xíng
huán
miè
shēng

xiāng

ruò

guòxiàn
zài


diào


tóng
fēn
ér
wèi
lái

shēng
děngwéi
tān
děng
fán
nǎo

zhě

míng
zhū
xíng
liú
zhuǎn
guò
huàn
xiāng

ruò

xiàn
zài

diàotóng
fēn


yòu

wèi
lái


zhòng


jiě
tuō

qiē
fán
nǎo

zhě

míng
zhū
xíng
huán
miè
shēng

xiāng


yóu

zhǒng
xiāng

zhū
xíng
shēng

shì

yán
shuō
shì

shù
zhōng

wèi

shì
míng


shì
zhǒng
lèi


shì

xìng


shì
yǐn
shí


shì
lǐng
shòu

ruò

ruòshì
cháng
shòu
寿


shì
jiǔ
zhù


shì
suǒ
yǒu
shòu
寿
liàng
biānshì
zhū
xiāng

宿
zhù
niàn
zhōng

dāng
zhī

qián

guǎng
广
fēn
bié


yóu
sān
zhǒng
xiāng


zhū
xíng
zhōng
yīng
zhī


biàn
zhì

duàn


děng
wéi
sān
biàn
zhì

èr

wài
biàn
zhì

sān


wài
biàn
zhì

duàn


shì

suí

suǒ
yīng

suǒ
wèi
zhū
xíng
dōu

yǒuyǒu

suǒyǒu


xiāng

zhǔ

dāng
zhī

shì


wài

biàn
zhì

duàn


zhōng
yóu

zhù
zhì

jué
dìng

biàn
zhì
shù
shè

xiāng
yīng
suǒ
yǒu
suí
mián


jìng
duàn

dāng
zhī

zhōng
wéi

zhū
xíng
wèi

biàn
zhì
zhě
lìng

biàn
zhìlái

shī
shuō
zhèng

yào

ruò

zhū
xíng


biàn
zhì
ér
wèi
yǒng
duàn
zhě

wéi
lìng
wéi


xiān
suǒ

biàn
zhì

shù


yǒng
duànjiā
quàn
dǎoshēng

zhōng
ér
liú
zhuǎn
zhě

yǒu
sān
zhǒng


yóuxīn
nán
jiě
tuō

dāng
zhī

wéi
shàn
shuō


néng
lìng
jiě
tuō

fēi
yóu
è
shuō


děng
wéi
sān


zhě
chú

ài
jié

jié
suǒ

zhū
yǒu
lòu
shì

èr
zhě
ài
jié
suǒ
rǎn
zhū
yǒu
lòu
shì

sān
zhě
néng
shēng
dāng
lái
hòu
yǒu
zhū
xíngsān

yóu
sān
yīn
yuán
xīn
nán
jiě
tuō

wèi
chū
yóu
zhǒng
zhǒngèr
yóu
jiān
láoài

sān
yóu
wēi
yóu

xiāng
wéi
hòu
yǒu

suǒ


zhě

dāng
zhī
yǒu


màn
xiàn
xíng

wèi
yóu
suǒsuǒ
yuán


zhù
bànxìng


yīn
guǒ


dāng
zhī

zhōng

jiā

jiàn

wéi

zhǐwèi
lái
huò
dāng
shì
yǒu
huò
dāng
fēi
yǒu


yǒu
fēi
yǒu
wéi
suǒ
yuán
jìng


zhōng
fēi
yǒu
wéi
suǒ
yuán
jìng
wéi
yǒu

zhǒng

yǒu
wéi
suǒ
yuán
nǎi
yǒu

zhǒng

wèi

dāng
yǒudāng
dāng
yǒu
xiǎng


dāng

xiǎng


dāng
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng


shì

qiē
zǒng
shōu
wéiyǒu
liù
zhǒng
suǒ
yuán
jìng
jiè

yán
zhù
bàn
zhě

wèi
dòng
luàn
xīn

yán

xìng
zhě

shì

xíng
xiāng
wéi


xiāng


lùn

xìng
wéi

gòng
xiāng


qiē
fán
nǎo

lùn
xìng


yīn
guǒ
xìng
zhě

wèi
néng
gǎn
shēng
wéi
yīn
xìng


zào
zuò

xíng
ài
suí
zhúyóu
sān
zhǒng
xiāng

dāng
zhī
xīn
shàn
jiě
tuō

wèi

zhū
xíng
biàn
liǎo
zhī
xiāng
yīng
zhū
fán
nǎo
duàn

zuò
zhèng


fán
nǎo
duànqiē
chù

ài
zhù


yòu


zhōng
yóu

zhǒng
xíng


zhū
xíng
zhōng
néng
biàn
liǎo
zhī

suǒ
yǒu
xìng

wèi

cháng
děng

yóu
shí

xíng


zhū
xíng
zhōng
néng
biàn
liǎo
zhī
jìn
suǒ
yǒu
xìng

wèi
guò

wèi
lái
děng


qián
guǎng
广
shuō


yǒu
èr
zhǒng

zhǒng

rǎn
bìng

zhǒng
yīn
xiāng


shì
èr
zhǒng

zhū
yǒu
xué
zhě
yīng
zhī
yīng
duàn

zhū

xué
zhě

zhī

duàn


děng
wéi
èr

wèi
jiàn

rǎn

màn

rǎn


èr
dāng
zhī

zhǒng
chà
bié

wèi
yóu
xíng

chán

suí
miánděng
wéizhěèr
zhě


suǒ

sān
zhě

màn


zhě
zhí
zhuó


zhě
suí
mián

dāng
zhī

zhōngsuǒ

màn
sān
zhǒng
wéi
suǒ

zhǐ


suǒ
yuán
shì

zhí

zhuó
wéi


shí

jiē

wàng

dāng
zhī

zhōng
yóu
chán
dào

shuō
míng
zhí
zhuózhǒng

suí

xiāng


shuō
míng
suí
mián

yòu
yǒu
shí
shēn

wài
shì
děng

dāng
zhī
shì


zhǒng
yīn
xiāng

wèi


yīn
xiāng

nǎi
zhì
suí
mián
yīn
xiāngyīn
xiāng

yǒu
èr
zhǒng


zhě
suǒ
yuán
yīn
xiāng

èr
zhě
yīn
yuán
yīn
xiāng
màn


yǒu
shí
shēn
wéi
suǒ
yuán
yīn
xiāngsuǒ
tōng

èr
zhǒng
wéi
suǒ
yuán
yīn
xiāng


zhí
zhuó

wén

zhèng
zuòsuí
mián

wéi
yīn
yuán
yīn
xiāng


suí
miánshí
liǎo
zhī
zhū
xíng
fán
nǎo
zhū
chán
shù
shù
chuàn


wéi
yīn
yuán
yīn
xiāng


yǒu

zhǒng
yǒu
qíng
zhòng

dāng
zhī

zhōng
ān


rǎn


děng
wéizhě
wài
dào
yǒu
qíng
zhòng

èr
zhěshēng
yǒu
qíng
zhòng

sān
zhě
yǒu
xué
yǒu
qíng
zhòng


zhě

xué
yǒu
qíng
zhòng

wài
dào
yǒu
qíng
zhòng
zhōng


yǒu

qiē
shēng
yǒu
qíng
zhòng
zhōng


zhǒng

yīn
xiāng
bìng
zhí
zhuó
yīn
xiāng

fēn

rán
zhí
zhuó
yǒu
xué
yǒu
qíng
zhòng
zhōng
suǒ
èr
zhǒngyīn
xiāng
zhí
zhuó
suí
mián
jiē


màn
zhí
zhuó
bìng

yīn
xiāng

rán
yǒu

màn
suí
mián
xué
yǒu
qíng
zhòng
zhōng


qiē
jiē
yòu
wài
dào
yǒu
qíng
zhòng
fán
suǒ
yǒu
xíng


wéi
duàn

shēng
yǒu
qíng
zhòng
suǒ
xiū
zhū
xíng

zhèng
wéi
duàn

ér
wèi
néng
duàn

wèi
jiàn

shí


yǒu
xué
yǒu
qíng
zhòng

duàn

fēn

wéi
duàn

fēn

xiū
zhèng
xíng

suī
jiàn

shí
ér


chèn


néng
jiàn

yóu
wèi
huò

jìn

shēng
zhìxué
yǒu
qíng
zhòng

qiē

duàn


zhū
xíng
zhōng
ér

chèn
yán


shí
jiàn


yǒu

zhǒng
qīng
jìng
shuōděng
wéi


wèi
yóu
chāo
guò
jiàn
màn


míng
èr
zhǒng
chāo
guò

qīng
jìng
shuō


yóu
duàn

yīn
xiāng


míng
chú
xiāng
qīng
jìng
shuō


yóu
duàn

zhí
zhuó


míng

jìng
qīng
jìng
shuō


yóu
duàn

suí
mián

míng
shàn
jiě
tuō
qīng
jìng
shuō
yǒu
xué
yǒu
èr
qīng
jìng
shuō


wèi

hòu
yǒu

qiē
xíng
zhōng

yóu

xiàn
xíng
dào


míng


tān
ài

zhuǎn
sān
jié


xué
yǒu
èr
qīng
jìng
shuō


wèi
zhǐ
màn
xiàn
guān
qiē

běn
tān
ài
suí
mián
yǒng

chú


míng

zuò

biān


shì

qiē
zǒng
shōu
wéiyǒu

zhǒng
qīng
jìng
shuōyóu

zhīyuǎn

míng
shàn
děng
wéizhě


èr
ér
zhù

èr
zhě
chù
biān
sān
zhě

shēn
yuǎnzhě

xīn
yuǎn


wèi


jiā
jìng
jiè
suǒ
shēng
zhū
xiāng
xún

tān

tián
huì

jiē
yuǎn
fàng

fáng
shǒu

xīn

yòu
yóu

xiāng

qín
jīng
jìn

zhèng
tōng
huì

wèi
yǒu
shì

zhě

yóu
bèi
jiǎ
jīng
jìn


yǒu
jīng
jìn
zhě

yóu
jiā
xíng
jīng
jìn


yǒu
yǒng
hàn
zhě

yóu

guǎng
广


zhōng

qiè
liè
jīng
jìn


yǒu
jiān
měng
zhě

yóu
hán

wén
méng
děng
suǒ

néng
dòng
jīng
jìn


yǒu

shè
shàn
è
zhě

yóu

xià
lièjīng
jìn


yòu
wéi
duàn
hūn
chén
shuì
mián
diào

è
zuò

shē
shè

pǐn
suí
fán
nǎo


yuàn
zhèng
zhǐ
guān

yǒu
shī
huàishàn
shuō


nài

zhōng

yǒu
sān
yuán
mǎn


děng
wéi
sān


xíng
yuán
mǎn

èr
guǒ
yuán
mǎn

sān
shī
yuán
mǎn

xíng
yuán
mǎn
zhě

wèi
wéi
chù
zhèng
duàn


miè
jiè


tīng
wén
zhèng


wéi

yǎn
shuō


zhèng
xiū
xíng


suí

xíng

shì
míng
xíng
yuán
mǎn

guǒ
yuán
mǎn
zhě

wèi

yóu


suí
xíng
zēng
shàngxīn
shàn
jiě
tuō

yòu
néng
zhèng

xiàn

niè
pán

shì
míng
guǒ
yuán
mǎn

shī
yuán
mǎn
zhě

wèi
néng
yǐn


qiē
fàn
xíng
zhī


jiē
yòng
shì
zūn
wéi
gēn
běn


jiē
yóu
shì
zūn
zhuǎn

yǎn


jiē

shì
zūn
wéi
suǒyóu

lái
chū
shì
yǒu

jiào

zhī


shuō
shì
zūn
wéi

gēn
běn


chū
shì

guān
dài


suǒ
huà
yǒu
qíng

shuō
zhèng

yǎn

shīzhǎn
zhuǎn
chuán
lái


shuō
shì
zūn
zhuǎn
zhèng

yǎn
zhuǎn

yǎn


ruò
yǒu

zhōng
shēng
zhū

huò

wéi

shì
zūn
nǎi
néng
jué
liǎo


shuō
shì
zūn
wéi
suǒ

zhǐ

yòu
shuō

shī
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
yóu
jiào

èr
zhě
yóu
zhèng


yóu
cóng

wén
zhèng


ér
xuān
shuōzhèng
xué
dào

xué
dào

ér
xuān
shuō